דיקאן הפקולטה למדעים מדויקים: פרופ' בלהה פישר

ראש מינהל הפקולטה למדעים מדויקים: מר ישראל ברגר

ראש היחידה לנוער שוחר מדע: ד"ר שרית כהן

רכזת מנהלית: גב' טל ביידני

מזכירות היחידה: גב' חגית פרייזלר

ועדת ייעוץ אקדמית: נציגים בכירים של המחלקות מהפקולטות השונות המעורבות בפעילות היחידה.